U bent hier - Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a)Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan TDC de opdracht heeft gegeven tot het (laten) vervaardigen van zaken of het (laten) verrichten van werkzaamheden.
b)Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht van TDC zoals bedoeld onder a) heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.
c)Wederpartij: van wederpartij wordt gesproken wanneer het zowel de onder a) genoemde opdrachtgever als de onder b) genoemde leverancier betreft.
d)TDC: The Display Club
Artikel 1 - Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever of leverancier van toepassing op alle betrekkingen tussen TDC, opdrachtgever en leverancier. 1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of aanvullende bedingen, waaronder begrepen inkoop- en verkoopvoorwaarden van de wederpartij zelfs indien deze bepalen dat tegenstrijdige voorwaarden van TDC niet gelden, zijn slechts bindend indien en voor zover TDC zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 1.3. Indien en voor zover van één of meer onderdelen van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverkort hun gelding behouden. 1.4. De overeengekomen wijzigingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij die afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
Artikel 2 - Aanbiedingen
2.1. Het enkel uitbrengen door TDC van een al dan niet met (vrijblijvende) offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht TDC niet tot het sluiten van een overeenkomst. 2.2. Een overeenkomst met opdrachtgever komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod TDC heeft bereikt. TDC kan aan de opdrachtgever het gebruik van een bepaald formulier voor de orderbevestiging en een termijn waarbinnen deze bij TDC moet zijn terug ontvangen, voorschrijven. 2.3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden gebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst eerst tot stand indien en zodra TDC aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze afwijkingen van het aanbod in te stemmen. 2.4. Een overeenkomst met leverancier komt tot stand indien en zodra door TDC een order bij de leverancier wordt geplaatst en deze order door de leverancier aan TDC wordt bevestigd.
Artikel 3 - Gewichten, hoeveelheden en maten
3.1. Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een eventueel daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen: a. met betrekking tot hoeveelheid en gewicht, omschrijving, maten en afbeeldingen in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld en/of met wederpartij is besproken; b. in overeenstemming te zijn met de ter beschikking gestelde monsters of modellen; c. van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn. 3.2. Meer leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer dan 5% bedragen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het meerdere geleverde aantal kan aan TDC niet in rekening worden gebracht. 3.3. TDC staat er niet voor in dat de door haar te leveren goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor opdrachtgever deze bestemd heeft, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 3.4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijk ontwerp, model of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn. 3.5. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 3.6. Afwijkingen van 10% of minder in het totaal van het werk en afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 3.7. Opdrachtgever draagt het risico voor misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door TDC niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch communicatiemiddel.
Artikel 4 - Inspectie bij levering en afkeuring
4.1. TDC behoudt zich het recht voor de goederen tijdens de fabricage, bewerking en opslag bij de leverancier te inspecteren en te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier zo spoedig als mogelijk er van in kennis te stellen zodra haar het tegendeel blijkt. 4.2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is en onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 13 van deze algemene voorwaarden.
Artikel 5 - Drukproeven en andere proeven
5.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van TDC ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan TDC terug te zenden. 5.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat TDC de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 5.3. TDC is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 5.4. Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven bij de prijs zijn inbegrepen.
Artikel 6 - Door opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
6.1. Indien de opdrachtgever met TDC is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie en/of verwerking als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van TDC vragen. 6.2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende verwerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van TDC vragen. 6.3. TDC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst indien dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor TDC niet voorzienbare problemen in de verwerking voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten, evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan TDC getoonde monster en het later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materiaal of producten.
Artikel 7 - Annulering
Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat TDC met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor TDC ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door TDC geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die TDC reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
Artikel 8 - Prijzen
8.1. Alle door TDC opgegeven prijzen zijn af fabriek en exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de Overheid opgelegde heffingen. 8.2. In geval van deelleveringen is TDC gerechtigd afzonderlijk voor deelleveringen te factureren. 8.3. Indien tussen TDC en haar wederpartij geen prijs is overeengekomen, maar tussen beiden in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud zijn gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatie tarieven worden berekend. 8.4. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen en er wel aanbiedingen zijn gedaan, geschieden leveringen en bewerkingen tegen de in de laatst bekendgemaakte aanbieding genoemde prijzen.
Artikel 9 - Prijswijzigingen
9.1. TDC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: Stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en/of verhoging van bestaande overheidsheffingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. 9.2. TDC is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurs correcties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen van zet-, druk- en andere proeven.
Artikel 10 - Termijn van levering
10.1. Een door TDC opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. 10.2. De binding van TDC aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud TDC in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door haar planmatig in tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 10.3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door TDC gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door TDC mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van TDC, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen en door het inachtnemen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden. 10.4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim. TDC is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal TDC de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn moeten uitvoeren. 10.5. De leverancier zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, als in de overeenkomst bepaald is. 10.6. Zodra de leverancier weet of verwacht dat de goederen niet op tijd geleverd kunnen worden, zal hij TDC daarvan onverwijld in kennis stellen. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd en partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en/of een vergoeding voor de vertragingsschade, is TDC tot ontbinding van de overeenkomst bevoegd. 10.7. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen die nog niet geleverd zijn, maar ook tot de goederen die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. 10.8. Bij ontbinding van de overeenkomst is TDC gehouden aan de leverancier voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden die op grond van deze overeenkomst reeds geleverd waren, maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de leverancier de betalingen, die zij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te vorderen.
Artikel 11 - Wijze van levering
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van goederen aan de opdrachtgever ter plaatse waar TDC haar bedrijf uitoefent. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door TDC te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van TDC bij deze ophaalt of, indien levering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen. 11.2. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Het aannemen van zaken van TDC door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 11.3. TDC is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Eventuele opslag geschiedt in dit geval voor rekening en risico van de opdrachtgever. 11.4. De leverancier is verplicht de door hem aan TDC te leveren goederen voor zijn rekening en risico te bezorgen, dan wel ter bezorging te verzenden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. De goederen dienen door de leverancier behoorlijk verpakt en op zodanige wijze beveiligd te worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De leverancier zal zich ten genoegen van TDC voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.
Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
12.1. Iedere aflevering van zaken door TDC aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 12.2. De opdrachtgever heeft het recht de geleverde goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien het eigendomsrecht van TDC na bewerking door zaakvorming, vermenging, natrekking e.d. teniet gaat, draagt de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de (mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de factuurwaarde op TDC over. De opdrachtgever treedt kosteloos op als houder en bewaarnemer van het goed waarvan aan TDC de (mede-)eigendom toekomt. 12.3. Opdrachtgever is verplicht TDC onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging of andere aanspraken van derden op goederen die eigendom of mede-eigendom van TDC zijn. Opdrachtgever is voorts verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen, dat betreffende goederen eigendom of mede-eigendom van TDC zijn.
Artikel 13 - Onderzoek bij aflevering
13.1. Voor zover niet reeds tijdens de vervaardiging ingevolge artikel 4 een afkeuring uit de beproeving heeft plaatsgevonden, is TDC verplicht de goederen binnen een redelijke termijn na aflevering te onderzoeken teneinde te kunnen vaststellen of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 13.2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is, gelet op de daaraan te besteden tijd en kosten. 13.3. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op goederen, die niet beproefd behoeven te worden, doch waarvan bij aflevering blijkt dat deze geheel of ten dele niet in overeenstemming zijn met de bepalingen en specificaties van de order. 13.4. TDC stelt de leverancier onmiddellijk van de afkeuring in kennis. Indien partijen vervolgens geen overeenstemming bereiken omtrent de levering van vervangende goederen, is TDC tot ontbinding van de overeenkomst bevoegd. 13.5. TDC is verplicht na ontbinding de reeds geleverde goederen zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de leverancier terug te zenden naar de door de leverancier op te geven plaats. Door deze terug levering gaat de eigendom van reeds geleverde goederen weer op de leverancier over. 13.6. De leverancier is verplicht om hetgeen TDC reeds in mindering op de koopsom heeft betaald, binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan TDC terug te betalen.
Artikel 14 - Reclames
14.1. De opdrachtgever zal met bekwame spoed na aflevering onderzoeken of TDC de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden TDC er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving in ieder geval te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering. 14.2. TDC is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 14.3. De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen. 14.4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 8 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van TDC voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is. 14.5. De prestatie van TDC geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
Artikel 15 - Eigendom productiemiddelen
15.1. Alle door TDC vervaardigde zaken zoals ontwerpen, tekeningen, schetsen, dia’s, stansvormen, litho’s, films, stempels en dergelijke blijven het eigendom van TDC, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 15.2. TDC is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven, noch deze zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien TDC en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door TDC zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat TDC voor de geschiktheid tot herhaald gebruik behoeft in te staan. 15.3. TDC zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van deze zaken en dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten. 15.4. De opdrachtgever verleent TDC pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met TDC door hem in de macht van TDC worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan TDC verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen. 15.5. De opdrachtgever is verplicht TDC onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging of andere aanspraken van derden op goederen die eigendom of mede-eigendom van TDC zijn. De opdrachtgever is voorts verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen dat de desbetreffende goederen eigendom of mede-eigendom van TDC zijn.
Artikel 16 - Hulpmiddelen
16.1. De leverancier is op straffe van schadevergoeding gehouden alle in opdracht van TDC door hem vervaardigde hulpmiddelen, zoals nader omschreven in lid 1 van artikel 15, voor TDC gedurende 24 maanden zorgvuldig te bewaren, in goede staat te houden en tegen brand en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden en op eerste verzoek van TDC aan haar ter beschikking te stellen. 16.2. Het is de leverancier niet toegestaan de hulpmiddelen aan derden ter beschikking te stellen dan wel te gebruiken voor een ander doel dan het ter aflevering gereed maken van de goederen, bestemd voor TDC en haar opdrachtgever. 16.3. De leverancier dient maatregelen te nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door TDC ter beschikking gestelde gegevens, inlichtingen en alle overige in lid 1 bedoelde hulpmiddelen.
Artikel 17 - Betaling
17.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door TDC vereist is. 17.2. TDC is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de levering gemaakte kosten zoals die van litho’s, proeven, stansmessen en dergelijke. 17.3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van TDC zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan TDC te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat TDC daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. 17.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag wettelijke rente verschuldigd. TDC is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 17.5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 250,- euro. 17.6. Een betaling wordt door TDC eerst als ontvangen beschouwd zodra dit bedrag is bijgeschreven op een bank- of girorekening van TDC dan wel aan TDC in contanten is overhandigd. 17.7. Tenzij anders is overeengekomen dient TDC de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen aan de leverancier te betalen binnen 60 dagen na factuurdatum. 17.8. Bij aflevering van onderdelen van een door TDC nog samen te stellen product is TDC slechts gehouden tot betaling aan de leverancier van de overeengekomen prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen in een verhouding tot het minst aantal geleverde onderdelen van het nog samen te stellen product. TDC is niet gehouden tot betaling van de geleverde onderdelen die niet tot een volledig product kunnen worden samengesteld.
Artikel 18 - Aansprakelijkheid
18.1. TDC aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. 18.2. TDC is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijkheid indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid van haar, respectievelijk de in haar onderneming werkzame personen. 18.3. TDC is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. TDC is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. 18.4. Indien TDC terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever, c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en TDC alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. 18.5. De verplichting tot vergoeding van geleden schade zal in geval van aansprakelijkheid van TDC in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering voor het factuurbedrag van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte, terwijl TDC daarnaast bereid is de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade voor haar rekening te nemen tot een maximum evenwel van de waarde van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte van de desbetreffende opdracht, zulks uitsluitend ter beoordeling van TDC. 18.6. De leverancier is aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, ook nadat een opdrachtgever van TDC of enige derde de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 18.7. Indien TDC terzake van enige schade waarvoor de leverancier krachtens de overeenkomst aansprakelijk is, door een derde aansprakelijkheid wordt gesteld, zal de leverancier hem terzake volledige vrijwaren en TDC alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 19 - Overmacht
19.1. In geval van overmacht is TDC gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen, c.q. de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. In dat geval is TDC gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen. 19.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TDC onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de opdracht tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of in redelijkheid niet meer van TDC kan worden gevergd.
Artikel 20 - Auteursrechten en dergelijke
20.1. De opdrachtgever garandeert TDC dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. 20.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is TDC bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat TDC door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal TDC de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 20.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft TDC steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat of kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken, zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen en dergelijke. 20.4. De door TDC volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor TDC bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 20.5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door TDC het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door TDC in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.
Artikel 21 - Relatieve bevoegdheid Rechtbank en toepasselijk recht
21.1. TDC is bevoegd om geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien en waarbij de Rechtbank absoluut bevoegd is, bij uitsluiting voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam of Haarlem, een en ander naar vrije keuze van TDC. 21.2. Op geschillen welke uit deze overeenkomst voorvloeien is Nederlands recht van toepassing.

OPLOSSINGEN

Wil je dé perfecte oplossing om je product te promoten?

wij denken oplossingen...


Lees meer

JOIN THE CLUB

Word nu gratis member van de club en ontvang speciale member aanbiedingen, marketingtips & inspiratie...
Lees meer

NATUURLIJK

Natuurlijk houden wij van de natuur!
Heel erg zelfs, en natuurlijk zijn er tal van mogelijkheden om je promotie volledig groen ...
Lees meer
 
TDC

0299 742045

06 55213995


info@thedisplayclub.nl

 
 
 
Copyright 2020
The Display Club